1. Spoločnosť
 2. Kariéra

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje v súlade s GDPR nariadením(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a zákonomč. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naše pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov našou spoločnosťou.

 

 1. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania

Kategórie osobných údajov

Doba uchovávania

Právny základ

Kategórie príjemcov

Objednávka vozidiel

titul, meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo OP, pohlavie, štát, e-mail, číslo telefónu

1 rok od vystavenia objednávky

Článok 6 ods. 1 písm. b)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka SlovakiaToyota Central Europe - Slovakia s. r. o.

Zvolávacie akcie

titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, číslo telefónu

15 rokov

Článok 6 ods. 1 písm. d)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka SlovakiaToyota Central Europe - Slovakia s. r. o.

Objednávka tovaru alebo služieb

meno a priezvisko, e-mail, číslo telefónu

6 mesiacov

Článok 6 ods. 1 písm. b)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

-

Predaj tovaru alebo služieb

titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, číslo telefónu

10 rokov

V súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach

-

Marketing

titul, meno a priezvisko, telefón, e-mail

5 rokov

Článok 6 ods. 1 písm. a)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

-

Autopožičovňa

Titul, meno a priezvisko, adresa, číslo OP, číslo vodičského preukazu, telefón,
e-mail

10 rokov

Zmluva

-

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

titul, meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a ďalšie vami uvedené údaje v životopise

1 rok

Článok 6 ods. 1 písm. a)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

-

 

 1. UMIESTNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú na serveroch umiestnených v hostingovom centre a na prevádzke prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú V Slovenskej republike.

 1. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:

 • e-mailom na adresu: info@toyotanitra.sk

 • poštou na adresu: AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o., Chrenovská 22/1659, 949 01 Nitra

Fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) má právo získať od AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov

 • kategórii spracúvaných osobných údajov

 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné

 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia

 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov

 • práve podať návrh na začatie konania

 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu

Aby sme boli schopný odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:

 • podať žiadosť pomocou schváleného formulára žiadosti o prístup k osobným údajom

 • poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom)

Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.

Za opakovanéposkytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa našu poverenú Zodpovednú osobu (Data Protection Officer- DPO),ktorej adresa je dpo@toyotanitra.skalebo písomne na adresu: AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o., Chrenovská 22/1659, 949 01 Nitra. Naša Zodpovedná osoba potom preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

 

Ak stále máte pocit, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov a podať sťažnosť tam.