1. Spoločnosť
 2. Kariéra

PRAVIDLÁ PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOVOchrana osobných údajov • SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje v súlade s GDPR nariadením(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a zákonomč. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naše pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov našou spoločnosťou. • ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania

Kategórie osobných údajov

Doba uchovávania

Právny základ

Kategórie príjemcov

Objednávka vozidiel

titul, meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo OP, pohlavie, štát, e-mail, číslo telefónu

1 rok od vystavenia objednávky

Článok 6 ods. 1 písm. b)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka SlovakiaToyota Central Europe - Slovakia s. r. o.

Zvolávacie akcie

titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, číslo telefónu

15 rokov

Článok 6 ods. 1 písm. d)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka SlovakiaToyota Central Europe - Slovakia s. r. o.

Objednávka tovaru alebo služieb

meno a priezvisko, e-mail, číslo telefónu

6 mesiacov

Článok 6 ods. 1 písm. b)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

-

Predaj tovaru alebo služieb

titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, číslo telefónu

10 rokov

V súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach

-

Marketing

titul, meno a priezvisko, telefón, e-mail

5 rokov

Článok 6 ods. 1 písm. a)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

-

Autopožičovňa

Titul, meno a priezvisko, adresa, číslo OP, číslo vodičského preukazu, telefón,
e-mail

10 rokov

Zmluva

-

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

titul, meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a ďalšie vami uvedené údaje v životopise

1 rok

Článok 6 ods. 1 písm. a)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

- • UMIESTNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú na serveroch umiestnených v hostingovom centre a na prevádzke prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú V Slovenskej republike.

 • PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:

 • e-mailom na adresu: info@toyotanitra.sk

 • poštou na adresu: AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o., Chrenovská 22/1659, 949 01 Nitra

 

Fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) má právo získať od AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov

 • kategórii spracúvaných osobných údajov

 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné

 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia

 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov

 • práve podať návrh na začatie konania

 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu

 

Aby sme boli schopný odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:

 • podať žiadosť pomocou schváleného formulára žiadosti o prístup k osobným údajom

 • poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom)Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.

Za opakovanéposkytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa našu poverenú Zodpovednú osobu (Data Protection Officer- DPO),ktorej adresa je dpo@toyotanitra.skalebo písomne na adresu: AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o., Chrenovská 22/1659, 949 01 Nitra. Naša Zodpovedná osoba potom preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

 

Ak stále máte pocit, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov a podať sťažnosť tam.